הסדרי פשרה

הסכם פשרה סופי 4.10.17

הסכם פשרה סופי 4.10.17

הודעה ללקוחות ברימאג דיגיטאל אייג' בע"מ וללקוחות ברימאג שירות בע"מ
 
מובא בזאת לידיעת הציבור, כי ביום 4.10.2017, אישר בית המשפט המחוזי-מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה (להלן: "הסכם הפשרה"), אשר נחתם בעניין הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית שהגישו לירן דדו ומר רועי דנן נגד ברימאג דיגיטאל אייג' בע"מונגד ברימאג שירות בע"מ (להלן: "ברימאג" ו/או המשיבות").
בהתאם להסכם פשרה, המשיבות יעניקו שירות לצרכנים, אשר רכשו אצלן ישירות בחנות התצוגה ובאתר המכירות, עובר ליום 25.4.2017 והחל ממועד כניסת החוק והתקנות לתוקפם (1.6.2012), טובין החייבים במדבקת אחריות ואשר מצויים בתוך תקופת האחריות, גם ללא הצגת תעודת אחריות ו/או מדבקת אחריות ו/או חשבונית, על פי תנאי האחריות ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר המכירה) התשס"ז - 2006.
ברימאג תעניק גם הטבה של שנת אחריות נוספת לכל לקוח אשר רכש טובין ישירות בחנות התצוגה של ברימאג ובאתר המכירות של ברימאג החל ממועד כניסת החוק והתקנות לתוקפם (1.6.2012) ועד 25.4.2017. בנוסף, תעניק ברימאג הטבה של שנת אחריות נוספת לכל צרכן אשר נדרש על ידי ברימאג להציג בנוסף למדבקת האחריות המלאה, חשבונית רכישה או תעודת אחריות כתנאי לקבלת האחריות ולא זכה לקבלת שירות תיקונים בתקופת האחריות עקב כך.
כמו כן, ברימאג תעניק הטבה של שנת אחריות נוספת לכל צרכן אשר רכש טובין החל ממועד כניסת החוק והתקנות לתוקפם (1.6.2012) ועד 25.4.2017, שלא במישרין ממנה (דהיינו שלא בחנות התצוגה ו/או באתר המכירות) המחויב במתן מדבקת אחריות על פי דין ומיובאים על ידי ברימאג, ולא נמסרה לו מדבקת אחריות מלאה על ידי הקמעונאי ממנו רכש את הטובין, ובשל כך לא זכה לקבלת השירות בתקופת האחריות (הצרכנים ידרשו להציג הוכחת רכישה, או לחילופין, די יהיה בכך שיציינו את מרכז השירות של המשיבות אליו פנו והחודש בשנה בו סורבה פנייתם למתן שירות באותו מרכז).
שנת האחריות הנוספת תחול, לגבי הזכאים לה החל מיום 10.11.2017, או החל מתום תקופת האחריות הרגילה למוצר, לפי המאוחר.
מודעה זו מוגשת כשירות לציבור. הנוסח הקובע הוא נוסח הסדר הפשרה. להסדר הפשרה המלא לחץ כאן.