הסכם פשרה kMix

הסכם פשרה kMix

הסכם פשרה kMix

הודעה ללקוחות ברימאג דיגיטאל אייג' בע"מ
מובא בזאת לידיעת הציבור, כי ביום 14.1.2018, אישר בית המשפט המחוזי בירושלים ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה (להלן: "הסכם הפשרה"), אשר נחתם בעניין הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית שהגישו סיגל ברליין ובנימין ברליין נ' ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ וסלון ירושלים (מוצרי חשמל) בע"מ (להלן: "ברימאג").
בהתאם להסכם פשרה ולפסק הדין, מתחייבת ברימאג ליתן הטבה, לכל צרכן שרכש מיקסר מסדרת K-MIXשל חברת KENWOODשמייבאת ברימאג, בדמות הארכה בשנה נוספת של תעודת האחריות למנוע של המיקסר, שמכוחה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, יהיה זכאי הצרכן לקבל תיקונים וחלקי חילוף למנוע של המיקסר שרכש. משך ההטבה יהיה ל- 12 חודשים נוספים מעבר לתקופת האחריות הקבועה למנוע בתעודת האחריות (צרכנים שתקופת האחריות על המוצר שרכשו תמה, יזכו לשנת אחריות נוספת החל ממועד אישור הסדר הפשרה, עד ליום 14.1.2019, צרכנים שתקופת האחריות על המוצר עודנה בתוקפה, יזכו להארכת אחריות של שנה נוספת ממועד תום האחריות הנוכחית שלהם). את השירות תעניק ברימאג שירות בע"מ או כל חברה אחרת המספקת שירותים עבור ברימאג.
חברי הקבוצה יהיו רשאים וזכאים להודיע לנתבעת 1, בדרך שתפורט להלן, כי במקום ההטבה שפורטה לעיל, הם מבקשים לקבל את אחת מההטבות החלופיות המפורטות להלן:
חברי הקבוצה יהיו רשאים לבחור, כהטבה חלופית, ברכישת כל מוצר הנושא את המותג KENWOODוהמיובא על ידי ברימאג, ונמכר באתר האינטרנט של ברימאג (www.brimag-online.co.il), בהנחה של 20% מהמחיר בו נמכר אותו מוצר באתר ברימאג. כל חבר קבוצה שיבקש לממש את הטבת ההנחה יהיה חייב לעשות זאת בתוך שישה (6) חודשים ממועד פרסום ההודעה על אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד (עד ליום 29.7.2018), וככל שיבחר בהטבה זו, לא יהיה זכאי להטבת הארכת אחריות המנוע.
לחילופין, חבר קבוצה שרכש את המוצר החל מיום 1.7.2013 יהיה זכאי לבחור בהטבה חלופית בדמות הארכת תוקף האחריות למוצר כולו (ולא רק למנוע) בשנה נוספת ממועד תום תקופת האחריות הנוכחית שלו, וזאת באותם תנאים של תעודת האחריות הקיימת. את השירות תעניק ברימאג שירות בע"מ או כל חברה אחרת המספקת שירותים עבור ברימאג. משך ההטבה יהיה 12 חודשים, בנוסף למועד הנקוב בתעודת האחריות. כל חבר קבוצה שזכאי וירצה לקבל את הטבת הארכת האחריות הכוללת יהיה חייב להודיע על כך לנתבעת 1 בתוך שלושה (3) חודשים ממועד פרסום ההודעה על אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד (עד ליום 29.4.2018), וככל שלא יעשה כן, יהיה זכאי להטבת הארכת אחריות המונע.
מובהר, כי ההטבות המפורטות לעיל הן חלופיות, וחבר קבוצה לא יהיה זכאי ליותר מהטבה אחת לפי שיקול דעתו ובחירתו.
כן מובהר, כי חבר קבוצה שלא הודיע לברימאג, בתוך המועדים שפורטו לעיל, כי הוא מבקש לקבל את ההטבות החלופיות, יהיה זכאי - ללא צורך במתן הודעה כלשהי - להטבת הארכת אחריות המנוע בלבד.
מודעה זו מוגשת כשירות לציבור. הנוסח הקובע הוא נוסח הסדר הפשרה. להסדר הפשרה המלא לחץ כאן.
 
ליצירת קשר למימוש ההטבה ולפרטים נוספים לחץ כאן .